Liên lạc

Chùa Bả̀o Phước
258 Senter Rd
San Jose, CA 95111

Tel: 408-365-1228

Email: chuabaophuocbuddhisttemple @ gmail.com